Esit Hexaline | چک ویر اسیت

Esit Hexaline | چک ویر اسیت

esit hexaline

این چک ویر در بازه های وزنی زیر ساخته می شود

از ۵ تا ۳۰۰ گرم

از ۵ تا ۶۰۰ گرم

از ۵۰ تا ۳۰۰۰ گرم

از ۵۰ تا ۶۰۰۰ گرم

مدل
ظرفیت وزنی
(gr)
سرعت توزین
(تعداد بر دقیقه)
دقت
(gr)
سرعت نوار
(متر بر دقیقه)
عرض نوار
(میلی متر)
طول نوار توزین
(میلی متر)
HX300-FS5-300450+/- 0.124-195200200
HX600-ST5-600250+/- 0.124-90200300-400
HX3000-ST50-3000150+/- 0.512-90300350-450
HX6000-ST50-6000120+/- 1.06-48300350-450

Related Products